Quan hệ cổ đôngCông bố thông tin

Ký hợp đồng đào tạo (KD) với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

Tải file

Ký hợp đồng đào tạo (KT) với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

Tải file

Ký hợp đồng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn chuyển nhượng vật tư ngành nước

Tải file