Quan hệ cổ đôngBáo cáo tài chính

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Tải file

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Tải file

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Tải file

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Tải file