Quan hệ cổ đôngBiểu mẫu

Mẫu kê khai Người có liên quan năm 2015

Tải file

Mẫu kê khai Người có liên quan năm 2014

Tải file

Mẫu Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản

Tải file

Mẫu Giấy ủy quyền nhận cổ tức

Tải file