Thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty và chi trả cổ tức năm 2011

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-PHT-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 5 năm 2012 Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;
Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-PHT-HĐQT ngày 10/4/2012 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân v/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Ban giám đốc, Kế toán trưởng Công ty,
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân công bố thông tin về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty. Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY

Tin tức liên quan