Kỳ Năm Chỉ số cũ Chỉ số mới Tiêu thụ Giá bán Thuế Phí Tổng cộng Ngày thanh toán