Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2013

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo về chi trả cổ tức năm 2013 bao gồm:
  1. Tải về thông báo trả cổ tức năm 2013
  2. Tải về mẫu ủy quyền nhận cổ tức
  3. Tải về mẫu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản

Tin tức liên quan