Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2016

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

Tin tức liên quan