Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

Tin tức liên quan