Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân xin công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Đắng do nghỉ việc.

Tin tức liên quan