Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân công bố Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đỗ Công Hoành.

Tin tức liên quan