Mẫu kê khai thông tin người có liên quan của cổ đông nội bộ

Chuẩn bị cho báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân kính đề nghị Quý cổ đông là cổ đông nội bộ thực hiện kê khai (nếu chưa kê khai trước đây), bổ sung (trường hợp có thay đổi, phát sinh mới) về thông tin người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán và gửi về Tổ Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trước ngày 12/01/2013.
 

Tin tức liên quan