Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

Tin tức liên quan