Công bố việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Kỹ thuật

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân công bố việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Kỹ thuật như sau:

Tin tức liên quan