Công bố thông tin bất thường

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân công bố thông tin bất thường về việc:
  1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Việt.
  2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Trang.
  3. Điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2015.
Vui lòng xem tại đây

Tin tức liên quan