Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về điều chỉnh KHSXKD năm 2013

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2013 như sau:

Tin tức liên quan