Sơ đồ tổ chức Công ty

Cơ cấu bộ máy quản lý:
Ban Giám đốc: gồm Giám đốc (phụ trách chung), Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh và Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật, trong đó:
 • Giám đốc: Chịu trách nhiệm điều hành chung và trực tiếp phụ trách Phòng Tổ chức – Hành chính, Kế toán – Tài chính.
 • Phó Giám đốc kinh doanh: Phụ trách Phòng Thương vụ, Đội Quản lý đồng hồ nước, Đội Thu tiền.
 • Phó Giám đốc kỹ thuật: Phụ trách, Phòng Kỹ thuật, Đội Thi công Tu bổ, Phòng Kế hoạch Đầu tư
Phòng, ban, đội: Công ty có 8 phòng, ban, đội chuyên môn nghiệp vụ, gồm:
 • Phòng Tổ chức Hành chính                                
 • Phòng Kế toán Tài chính
 • Phòng Kế hoạch Đầu tư
 • Phòng Kỹ thuật
 • Phòng Thương vụ
 • Đội Quản lý đồng hồ nước 
 • Đội Thu tiền    
 • Đội Thi công Tu bổ                              
                               

Văn bản liên quan