Đơn giá nước sạch

Áp dụng từ 01/01/2013
 
Đối tượng sử dụng nước Giá nước
(đồng/m3)
Thuế GTGT 
(5%)
Phí BVMT
(10%)
Cộng
(đồng/m3)
  Đối tượng sinh hoạt
  • 4m3/người/tháng
5.300 265 530 6.095
  • Trên 4m3 đến 6m3/người/tháng
10.200 510 1.020 11.730
  • Trên 6m3/người/tháng
11.400 570 1.140 13.110
  Đối tượng không sinh hoạt
  • Đơn vị sản xuất
9.600 480 960 11.040
  • Cơ quan, đoàn thể, HC sự nghiệp
10.300 515 1.030 11.845
  • Đơn vị kinh doanh, dịch vụ
16.900 845 1.690 19.435


Văn bản liên quan